Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

    Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

    Integritetspolicy
    Behandling av personuppgifter

    Eric Andersson Gruppen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Eric Andersson Gruppen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

    Eric Andersson Gruppen, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta personalavdelningen.

    Insamling och behandling av personuppgifter

    Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

    Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa.

    Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

    Eric Andersson Gruppen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

    Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

    Säkerhet till skydd för personuppgifter

    Eric Andersson Gruppen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

    Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

    Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners, s k personuppgiftsbiträdesavtal.

    Eric Andersson Gruppen kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t ex Företagshälsovård, utbildningsleverantörer. Även till polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

    Eric Andersson Gruppen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

    Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

    Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Eric Andersson Gruppen ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Eric Andersson Gruppens kontaktperson (se nedan). Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

    Kontaktperson personuppgifter

    HR- chef
    Eric Andersson Gruppen AB